Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

SamGler Survey #1ในปลายปี 2541 ผมได้ทำการสอบถามสมาชิกกว่า 100 ท่านในขณะนั้นทาง email ว่า พล นิกร กิมหงวน และ คณะพรรค ควรจะมีลักษณะ ท่าทาง นิสัย เป็นอย่างไร ซึ่งแต่ละท่านก็ตอบตามจินตนาการของตัวเอง จนได้ข้อสรุปดังผลลัพธ์ข้างล่างนี้

ส่วนท่านใดที่มีความคิดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมบุุคลิกลักษณะของตัวละครใดเข้าไปอีก ก็กรุณา email มายัง Webmaster นะครับ

รายงานการสำรวจความคิดเห็น (คัดเฉพาะความเห็นที่แตกต่างกัน)

พล

นิกร

กิมหงวน

ดิเรก

เจ้าคุณปัจจนึก

เจ้าแห้ว

คุณหญิงวาด
All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace sufers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.