Home Page
samgler connection members information discuss library misc. web board contact us

อาลัยคุณปู่ ส. บุญเสนอเมื่อต้นปี 2544 ชมรมนักอ่านสามเกลอของเรา มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณปู่ ส. บุญเสนอ ผู้ซึ่งเป็นนักเขียนที่อาวุโสที่สุดในเมืองไทย ในขณะนั้น คุณปู่ ส. ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี และได้บอกเล่าถึงเรื่องราวในสมัยในคุณป. มาเสนอนิยายเรื่อง "นักเรียนนายร้อย" ให้คุณปู่พิจารณาลงตีพิมพ์ เรื่องราวต่างๆ ทั้งงานเขียนของท่าน ชีวิตของท่าน และชีวิตของคุณ ป. ได้ถูกถ่ายทอดจากปากของคุณปู่ลงในเทปบันทึกเสียง 2 ม้วน กินเวลากว่า 3 ชม

เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่เมื่อปลายเดือน ธค 2544 ที่ผ่านมา คุณปู่ได้จากพวกเราไปแล้วด้วยโรคชรา ด้วยอายุ 92 ปี ทิ้งเรื่องราวและคุณงามความดีของท่าน ในคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

ผมจึงขอนำภาพถ่ายของคุณปู่ ส. บุญเสนอ มาลงใน Web Site นี้เพื่อไว้อาลัยในการจากไปของท่านด้วยครับ


Webmaster
11 กพ 2545All contents in this web site are intended for private use and educational purpose only. Our main objectives are to promote SamGler to cyberspace sufers and to memorize Por Intalapalit, one of the greatest writers in Thai fiction history.